: Szukaj

Przetarg

01.10.2013 Ogłoszenie o zamówieniu

 • PROJEKT
  „Implementacja innowacyjnych technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym”
  WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

  Pabianice, 01.10.2013

  Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej 14.999 Euro)


 • 1.Zamawiający:
PPHU AMG MARIUSZ GAŁA
95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 78A
NIP: 731-106-71-68
Regon: 471120274


 • 2.Tryb udzielania zamówienia:
Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 styczeń 2004: Prawo zamówień publicznych (Dz. Uz. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)


 • 3.Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ.:
 • Implementacja innowacyjnych technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
 • 4.Nazwa osi priorytetowej i działanie w ramach których realizowany jest projekt III Oś Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 • 5.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Szydełkarka płaska
4 szt.
2.Łączarka
4 szt.
3.Parowalnica
2 szt.
4.Oprogramowanie do zarządzania firmą
1 szt.
Możliwość składania ofert cząstkowych na następujące zestawy: 1-3 oraz 4.PARAMETRY TECHNICZNE (minimum)

A.SZYDEŁKARKA PŁASKA – jak poniżej lub równoważne.
Maszyna klasy kompaktowej, która zawiera (minimum):
-automatyczna selekcja igieł na dwóch iglicach,
-szerokość łoża igłowego: 130 cm
-3 systemy dziania,
-inteligentny system zmieniania kursu wodzików,
-elektroniczny wybór dla każdej pojedynczej igły,
-systemy dziejące współpracują z 16 wodzikami prowadzącymi przędzę dziewiarską,
-zmienne przeniesienie suwu, który podąża za wybranymi liczbami igieł,
-sterowanie maszyny odbywa się poprzez panel dotykowy,
-odciąg zanieczyszczeń z łożyska dziejącego,
-baterie utrzymujące napięcie w przypadku jego zaniku,
-silnik bezszczotkowy,
-możliwość dziania nieograniczonej ilości wzorów w technice 3D ze zintegrowaną funkcją rozdzielania ściegu,
-jakość ściegów jest kontrolowana elektronicznie,
-prędkość dziania: od 0 do 1,3 m/s.

B.ŁĄCZARKA – jak poniżej lub równoważne.
Maszyna szyjąca, która zawiera (minimum):
-igły zakrzywione w kształcie dziobu,
-możliwość łączenia wyrobu po prawej stronie, czyli w bezpośrednim polu widzenia,
-duża korona,
-wygodne ramię centralne.
C.PAROWALNICA – jak poniżej lub równoważne.
Stół przeznaczony do stabilizacji dzianin w półwyrobie oraz wyrobach gotowych. Wyposażony jest w:
-silne odsysanie,
-wysokiej jakości wyłożenie płyty,
-automatyczne podawanie dzianiny,
-prędkość transportu dzianiny sterowana elektronicznie,
-eliminacja wywijania się brzegów produkowanej dzianiny.

D.Oprogramowanie do zarządzania firmą– jak poniżej lub równoważne.
Funkcjonalność:
-wspomaga technologiczny proces wytwarzania produktów,
-zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji,
-efektywne zarządzanie procesem produkcji,
-gospodarowanie kosztami,
-ewidencjonowanie powstałych odpadów,
-usprawnienie pracy działów produkcji, handlowych i księgowych,
-optymalizacja i obniżenie bieżących kosztów produkcji,
-możliwość współpracy z kontrahentami w zakresie wysyłania dokumentacji techniczno – technologicznej firmom zewnętrznym.


 • 6.Opis sposobu obliczania ceny:
Ocena wg Kryterium ceny - ranga kryterium - 100%
Kryterium cena - obliczanie jest wg. wzoru:
C = (C min / C b) x 100%
gdzie:
C
-
cena
C min
-
cena najniższa
C b
-
cena badana

 • A.)Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawcę cenę netto.
 • B.)Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 • C.)1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do ceny.
 • 7.Termin wykonania zamówienia: 30.09.2014 r.
 • 8.Opis sposobu przygotowania oferty: Kontakty bezpośrednie, droga elektroniczna, poczta.

 • 9.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty składać w terminie do 25.10.2013 r. w siedzibie firmy PPHU AMG MARIUSZ GAŁA:
95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 78A.

 • 10.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, jeżeli beneficjent widzi potrzebę ustanowienia takich warunków:
 • O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane opisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
 • 11.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego